Hlavní stránka prf.ujep.cz - přírodovědecká fakulta UJEP www.ujep.cz - Univerzita Jana Evangelisty Purkyně www.usti-nl.cz - web Ústí nad Labem

Témata závěrečných prací

Zobrazit:

Název práceVedoucí
9. Supramolekulární synthon na bázi porfyrinového konjugátu cholové kyseliny RNDr. Thu Huong Nguyen Thi, Ph.D.
Aerodynamika a hydrodynamika v praxi Mgr. Robert Seifert
Analýza struktury a vlastností nanotextilií (ve spolupráci s nanotexem) Ing. Zdeňka Kolská
Antifouling povlaky na LOC kompatibilních materiálech doc. Ing. Martin Kormunda, Ph.D.
Antifouling povlaky na LOC kompatibilních materiálech doc. Ing. Martin Kormunda, Ph.D.
Aplikace dendrimerních nanočástic v elektrochemických imunosensorech Mgr. Jan Malý, Ph.D., Mgr. Marcel Štofík, Ph.D.
Charakterizace nanostruktur iontovými analytickými metodami doc. RNDr. Anna Macková, Ph.D.
Chemické modifikace povrchů rozdílných substrátů a jejich charakterizace Doc. Ing. Zdeňka Kolská, Ph.D.
Databáze demonstračních programů ilustrujících fyzikální procesy RNDr. Jiří Králík, Ph.D.
dynamika pohybu lihové rakety Mgr. Robert Seifert
Elektrokinetické vlastnosti povrchových nanostruktur práškových vzorků doc. Ing. Zdenka Kolská, Ph.D.
Elektrokinetické vlastnosti povrchových nanostruktur práškových vzorků doc. Ing. Zdenka Kolská, Ph.D.
Entropie na SŠ RNDr. Jiří Králík, Ph.D.
EUV diagnostika slunečního plazmatu doc. RNDr. Michal Varady, Ph.D.
Funkční polymerní povrchy a nanovrstvy doc. Ing. Zdeňka Kolská, Ph.D. (UMC)
Funkční polymerní povrchy a nanovrstvy doc. Ing. Zdeňka Kolská, Ph.D. (UMC)
Fyzika s videokamerou a počítačem Mgr. Robert Seifert
fyzikální realita v počítačových hrách Mgr. Robert Seifert
Humor ve fyzice RNDr. Jiří Králík, Ph.D.
Jachting a fyzika Mgr. Robert Seifert
Jakou barvou svítí semafory? Mgr. Robert Seifert
Mechanismus vlivu diethylftalátu/dibutylftalátu na práškovou směs oxidu ceričitého a formaldehydové pryskyřice doc. Ing. Martin Kormunda, Ph.D.
Mechanismus vlivu diethylftalátu/dibutylftalátu na práškovou směs oxidu ceričitého a formaldehydové pryskyřice doc. Ing. Martin Kormunda, Ph.D.
Metody rekonstrukce velikostí objektů z řezů kompozitních vrstev prof. RNDr. Stanislav Novák, CSc.
Mikrostrukturování polymerů s využitím fokusovaných iontových svazků doc. RNDr. Anna Macková, Ph.D.
Mikrostrukturování polymerů s využitím fokusovaných iontových svazků doc. RNDr. Anna Macková, Ph.D.
Modelování chemických reakcí v mezihvězdné látce RNDr. Zdeněk Moravec, Ph.D.
Modelování pohybu nabitých částic doc. RNDr. Dušan Novotný, CSc.
Modelování reálných dějů pomocí teorie perkolace RNDr. Martin Švec, Ph.D.
Modelování vývoje sluneční soustavy – pohyb N-těles RNDr. Zdeněk Moravec, Ph.D.
Modely růstu kompozitních struktur RNDr. Martin Švec, Ph.D.
Modifikace polymerů energetickými iontovými svazky doc. RNDr. Anna Macková, Ph.D.
Modifikace polymerů energetickými iontovými svazky doc. RNDr. Anna Macková, Ph.D.
Morfologická analýza složitých dvourozměrných struktur prof. RNDr. Stanislav Novák, CSc.
Motivační pokusy k astronomickým výukovým pořadům RNDr. Eva Hejnová, Ph.D.
Možnosti 3D rekonstrukce kompozitních struktur na základě řezů prof. RNDr. Stanislav Novák, CSc.
Možnosti rekonstrukce kompozitních struktur na základě tzv. "tlustých řezů" prof. RNDr. Stanislav Novák, CSc.
Nanokompozitní luminofory doc. Ing. Zdenka Kolská, Ph.D.
Nanotextilní materiály - příprava a charakterizace prof. RNDr. Pavla Čapková, DrSc. (UMC)
Nanotextilní materiály - příprava a charakterizace prof. RNDr. Pavla Čapková, DrSc. (UMC)
Newtonovy zákony a jejich místo v současném chápání fyziky RNDr. Jiří Králík, Ph.D.
Optimalizace měření koncentrací lehkých prvků (C, N, O, Si) metodou zpětného odrazu protonů v resonančním oboru energií doc. RNDr. Anna Macková, Ph.D.
Plazmo-chemická příprava luminiscentních nanokompozitních vrstev doc. Ing. Martin Kormunda, Ph.D.
Plazmová úprava povrchů práškových silikátů pro přípravu hybridních organo-anorganických nanostruktur prof. RNDr. Pavla Čapková, DrSc. (UMC)
Plazmové technologie vytváření nanovrstev na práškových materiálech ve fluidním reaktoru Mgr. Jindřich Matoušek Ph.D.
Plazmové technologie vytváření nanovrstev na práškových materiálech ve fluidním reaktoru Mgr. Jindřich Matoušek Ph.D.
Počítačové ilustrace kvantové teorie RNDr. Jiří Králík, Ph.D.
Počítačové modelování bio-nanostruktur RNDr. Marek Malý, Ph.D.
Počítačové modelování bio-nanostruktur RNDr. Marek Malý, Ph.D.
Počítačové modelování elektrických vlastností nanokompozitních vrstev prof. RNDr. Stanislav Novák, CSc.
Počítačové modelování nanokompozitních struktur prof. RNDr. Stanislav Novák, CSc.
Počítačové modelování nanokompozitních struktur prof. RNDr. Stanislav Novák, CSc.
Počítačové modelování nanokompozitních struktur prof. RNDr. Stanislav Novák, CSc.
Počítačové simulace průchodu energetických iontů monokrystalickým materiálem doc. RNDr. Anna Macková, Ph.D.
Polymerní nanovlákenné membrány pro smart textilie prof. RNDr. Pavla Čapková, DrSc. (UMC)
Polymerní nanovlákenné membrány pro smart textilie prof. RNDr. Pavla Čapková, DrSc. (UMC)
Porfyrinové makrocykly jako hostitelské molekuly typu pinzety RNDr. Thu Huong Nguyen Thi, Ph.D.
Porovnání metod pro náhodné generování objektů prof. RNDr. Stanislav Novák, CSc.
Použití metody Wigner-Seitzových buněk pro rekonstrukci tlusté vrstvy prof. RNDr. Stanislav Novák, CSc.
Použití simulovaného žíhání (Simulated Annealing) ve vědě a technice RNDr. Marek Malý, Ph.D.
Příprava a charakterizace nanomateriálů doc. RNDr. Anna Macková, Ph.D.
Příprava a charakterizace nanomateriálů doc. RNDr. Anna Macková, Ph.D.
Příprava a charakterizace nanovlákenných filtračních materiálů prof. RNDr. Pavla Čapková, DrSc. (UMC)
Příprava a charakterizace nanovlákenných filtračních materiálů prof. RNDr. Pavla Čapková, DrSc. (UMC)
Příprava a charakterizace vlastností nanovrstev s využitím atmosférického plazmatu doc. Ing. Martin Kormunda, Ph.D.
Příprava a charakterizace vlastností nanovrstev s využitím atmosférického plazmatu doc. Ing. Martin Kormunda, Ph.D.
Příprava a studium nanokompozitních tenkých vrstev kov/plazmový polymer. doc. Ing. Martin Kormunda, Ph.D.
Příprava a studium využití mikrozařízení s nanopóry pro biosensorovou analýzu Mgr. Jan Malý, Ph.D.
Příprava experimentálního systému pro plazmovou modifikaci povrchu nanočástic doc. RNDr. Jaroslav Pavlík, CSc.
Příprava experimentálního systému pro plazmovou modifikaci povrchu nanočástic (Bc) doc. RNDr. Jaroslav Pavlík, CSc.
Připrava modifikovaných nanovlákenných textilií pro biomedicínské aplikace Mgr. Jan Malý, Ph.D.
Příprava modifikovaných povrchů na polymerních foliích pro využití v biosenzorech Mgr. Marcel Štofík, Ph.D.
Příprava modifikovaných povrchů na polymerních foliích pro využití v biosenzorech Mgr. Marcel Štofík, Ph.D.
Příprava modifikovaných povrchů na skleněných substrátech pro využití v biosenzorech Mgr. Marcel Štofík, Ph.D.
Příprava modifikovaných povrchů na skleněných substrátech pro využití v biosenzorech Mgr. Marcel Štofík, Ph.D.
Příprava nano struktur pro optické aplikace metodou iontové implantace doc. RNDr. Anna Macková, Ph.D.
Příprava nano struktur pro optické aplikace metodou iontové implantace doc. RNDr. Anna Macková, Ph.D.
Příprava nanomateriálů pro biosenzory RNDr. Marcel Štofik, Ph.D.
Příprava nanomateriálů pro biosenzory RNDr. Marcel Štofik, Ph.D.
Příprava nanostrukturovaných povrchů pomocí elektronové litografie Mgr. Marcel Štofík, Ph.D.
Příprava povrchových nanostruktur pro využití v biosenzorech (biotinylace) RNDr. Marcel Štofik, Ph.D.
Příprava povrchových nanostruktur pro využití v biosenzorech (biotinylace) RNDr. Marcel Štofik, Ph.D.
Proč si dnes myslíme, že existují atomy RNDr. Jiří Králík, Ph.D.
Rozvoj vědeckého myšlení žáků prostřednictvím fyzikální výuky RNDr. Eva Hejnová, Ph.D.
Sbírka příkladů ze středoškolské fyziky doc. RNDr. Dušan Novotný, CSc.
Simulace vlivu polohy míchadla na proces granulárního míchání metodou diskrétních prvků Ing. Jaromír Havlica, Ph.D.
Sterroidy jako stavební prvky v supramolekulární chemii RNDr. Thu Huong Nguyen Thi, Ph.D.
Strukturální změny v krystalických materiálech po iontovém ozáření ve spojitosti s optickými vlastnostmi doc. RNDr. Anna Macková, Ph.D.
Strukturální změny v krystalických materiálech po iontovém ozáření ve spojitosti s optickými vlastnostmi doc. RNDr. Anna Macková, Ph.D.
Studie vlivu radiace na různé typy polymerních materiálů. doc. RNDr. Anna Macková, Ph.D.
Studium a příprava nanokompozitních vrstev oxid kovu/plazmový polymer doc. RNDr. Jaroslav Pavlík, CSc.
Studium citotoxicity a membránových interakcí nových typu karbosilanových dendrimerů Mgr. Jan Malý, Ph.D.
Studium citotoxicity a membránových interakcí nových typu karbosilanových dendrimerů Mgr. Jan Malý, Ph.D.
Studium dendrimer-oligonukleotidových komplexů metodou mikroskopie atomárních sil. Mgr. Jan Malý, Ph.D.
Studium elektrokinetických vlastností plazmově upravených povrchů Ing. Zdeňka Kolská, Ph.D.
Studium interakce karbosilanových dendrimerů s nukleovými kyselinami (popř. amyloidními peptidy) RNDr. Jan Malý, Ph.D.
Studium interakce karbosilanových dendrimerů s nukleovými kyselinami (popř. amyloidními peptidy) RNDr. Jan Malý, Ph.D.
Studium interakcí dendrimerních nanočástic pro cílenou dopravu léčiv s biologickými membránami metodou mikroskopie atomárních sil Mgr. Jan Malý, Ph.D.
Studium kanálovacího efektu v monokrystalických materiálech doc. RNDr. Anna Macková, Ph.D.
Studium kapalných binárních směsí Ing. Zdeňka Kolská, Ph.D.
Studium povrchových vlastností substrátů, modifikovaných borany Doc. Ing. Zdeňka Kolská, Ph.D.
Studium procesů v progresivních materiálech modifikovaných iontovými svazky doc. RNDr. Anna Macková, Ph.D.
Studium šíření elektromagnetického pole v omezených prostředích doc. RNDr. Dušan Novotný, CSc.
Studium struktury a povrchových vlastností nanotextilií v závislosti na podmínkách přípravy Doc. Ing. Zdeňka Kolská, Ph.D.
Studium vlivu drsnosti na spektrum zpětně odražených iontů doc. RNDr. Anna Macková, Ph.D.
Syntéza a charakterizace dendrimerních konjugátů s biorekogniční schopností pro aplikaci v bioanalytických metodách Mgr. Jan Malý, Ph.D.
Syntéza a studium samoskladných polymerních nanostruktur metodou mikroskopie atomárních sil Mgr. Jan Malý, Ph.D.
Syntéza a studium samoskladných polymerních nanostruktur metodou mikroskopie atomárních sil RNDr. Jan Malý, Ph.D.
Syntéza a studium samoskladných polymerních nanostruktur metodou mikroskopie atomárních sil RNDr. Jan Malý, Ph.D.
Syntéza biohybridních struktur polymer-peptid pro biomedicínské a bioanalytické aplikace RNDr. Jan Malý, Ph.D.
Syntéza biohybridních struktur polymer-peptid pro biomedicínské a bioanalytické aplikace RNDr. Jan Malý, Ph.D.
Variantní způsoby opracování povrchů skla při zachování jeho optické-estetických vlastností doc. Ing. Martin Kormunda, Ph.D.
Variantní způsoby opracování povrchů skla při zachování jeho optické-estetických vlastností doc. Ing. Martin Kormunda, Ph.D.
Vliv radiace na různé typy polymerních struktur doc. RNDr. Anna Macková, Ph.D.
Vliv radiace na různé typy polymerních struktur doc. RNDr. Anna Macková, Ph.D.
Vliv tloušťky kompozitních vrstev na morfologické vlastnosti obrazu prof. RNDr. Stanislav Novák, CSc.
Výškové seskoky a padání těles z fyzikálního hlediska RNDr. Eva Hejnová, Ph.D.
Vytváření nanostruktur pomocí elektronové litografie Mgr. Jan Malý, Ph.D.
Využití fuzzy transformace a obrazové fúze pro zpracování obrazu prof. RNDr. Stanislav Novák, CSc.
Využití neuronových sítí pro image processing RNDr. Marek Malý, Ph.D.
Využití programu SIMTRA pro simulaci transportu částic v plazmatu prof. RNDr. Stanislav Novák, CSc.
Využití programu SIMTRA pro simulaci transportu částic v plazmatu prof. RNDr. Stanislav Novák, CSc.

Tyto stránky běží díky - redakčnímu systému napsanému v jazyce PHP. -