Katedra fyziky / PřF UJEP

Katedra fyziky zajišťuje přípravu studentů ve studijních programech Fyzika a Aplikovaná fyzika, v nichž je možné studovat obory zaměřené na počítačové modelování, na odbornou fyziku i na přípravu učitelů základních a středních škol. Více informací o studijních oborech najdete na stránkách katedry fyziky.

V akademickém roce 2015/2016 otevíráme dva zbrusu nové studijní obory:

Aplikované počítačové modelováníFyzika
Aplikované počítačové modelování je nový prakticky a profesně orientovaný obor, jehož absolvent bude přednostně připraven uplatnit se především v praxi. Navazuje na dlouhou tradici počítačového modelování na katedře fyziky a reaguje na neustálý vývoj v aplikacích výpočetní techniky a modelování především v oblastech technického a průmyslového vývoje. Svým absolventům nabídne kvalitní vzdělání v oblasti nejmodernějších metod počítačového modelování, v nezbytných partiích matematiky a fyziky, ale také v oblasti řešení projektů, týmové spolupráci a sdílení, zpracování a prezentaci získaných výsledků. Více informací naleznete na stránkách katedry fyziky.
Standardní fyzikální obor, ve kterém se posluchač později může zaměřit na jednu ze dvou nabízených specializací – počítačové modelování nebo experimentální metody ve fyzice. Ze specializace počítačové modelování je přímá prostupnost do navazujícího magisterského oboru Počítačové modelování ve vědě a technice. Absolventi specializace Experimentální metody ve fyzice mohou pokračovat v navazujícím magisterském studiu experimentální fyziky na zdejší nebo na jiné vysoké škole. Obor je teoreticky orientovaný, jeho absolvent bude přednostně připraven pro studium v navazujícím studijním programu Fyzika nebo příbuzném studijním programu, ale vzhledem k šíři poskytnutého vzdělání, schopnosti abstraktního a tvůrčího myšlení se může uplatnit v řadě praktických oborů. Důraz je kladen na přípravu studenta z matematiky a fyziky. Více informací naleznete na stránkách katedry fyziky.

Daniel Máslo

Díky studiu PMVT jsem se naučil ke složitým problémům přistupovat metodicky a analyticky. To mi pomáhá při mé práci programátora. Navíc jsem získal velice specifické a vzácné vědomosti, které nelze nabýt mimo akademickou půdu.

Petr Šnobl

Jelikož se nepohybuji ve vědeckých kruzích a i mimo vystudovaný obor, tak pro můj profesní život toho není mnoho, co je na první pohled vidět. Měl-li bych něco vyzdvihnout, tak je to schopnost kritického uvažování s ohledem na prokazatelnost daného tvrzení, ať už se jedná o fyzikální fenomén, či nějakou obecnou společenskovědní otázku. Každopádně mi studium dalo několik krásných let, kdy jsem každý mohl denně načerpávat nové vědomosti a rozšiřovat své obzory, studiem a dostalo se mi snad i mírného pochopením základů fyziky. A hlavně díky modelování jsme získal větší vhled do procesů probíhajících jak na mikroskopické tak makroskopické úrovni. Z počátku byly někdy chvíle krušné, ale vyplatí se vydržet, stojí to za to.

Pavel Černý

Na katedře fyziky jsem strávil několik let, nejdříve jako student magisterského a následně jako student doktorského studia v oboru Počítačové modelovaní. I když jsem v prvopočátcích nepočítal s tím, že se dostanu tak daleko, díky pracovníkům katedry fyziky se tak stalo. Samozřejmostí je snahaněčeho docílit, ale pokud by mi v tom nikdo nepomáhal a nevedl mě, nikdy bych se například nepodíval na desítky konferencí v zahraničí. Stejně tak bych se nedostal na zahraniční stáž do Sydney v Austrálii a nepoznal spoustu lidí. I když obor Počítačové modelování nepatří k nejjednodušším, člověk získá obsáhlý přehled o fyzikálních jevech, s nimiž se setkává v každodenním životě anebo které jsou využity v průmyslu a vědě. Zároveň, a to je nejdůležitější, se dozví, jak tyto jevy simulovat pomocí počítačové techniky, ať už na objektové anebo molekulární úrovni. V nynější době jsem zaměstnán u firmy zabývající se strojovým viděním a robotikou na pozici vývoj software. Pozice není jen o čistém programování, ale hlavně vymyslet jak a co se bude řešit. Z oboru Počítačové modelování uplatňuji hlavně práci s obrazem a matematicko-fyzikální vědění. Z celkového studia na katedře fyziky pak schopnost adaptovat se na daný problém a hledat řešení.